Dofinansowanie:  do 80%, w zależności od rodzaju podmiotu oraz zakresu projektu, 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 mln zł
Termin składania wniosków: od 27.06.2024 do 24.10.2024
Przedmiot konkursu: Ścieżka SMART dla MŚP
Kategoria: dotacje unijne - FENG

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) projektów, dotyczących wdrożenia innowacji produktowych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt: 

- dotyczy przede wszystkim prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia wyników prac BR - obowiązkowo jeden z tych modułów,
- co jest nowością - do powyższego można dołączyć:
    - wydatki na infrastrukturę do prowadzenia prac BR,
    - cyfryzacja procesów,
    - tzw. "zazielenienie przedsiębiorstwa",
    - zakup usług dotyczących podnoszenia kwalifikacji kadry,
    - internacjonalizacja

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działanie 1.1 „Ścieżka SMART".

W ramach jednego projektu można zawrzeć różnorodne inwestycje pożądane przez zdecydowaną większość przedsiębiorców w różnych obszarach dzialania i rozwoju.

Co ważne w niniejszym naborze znacząco zostały zmienione zasady oceny projektów oraz wprowadzono liczne zmiany w stosunku do poprzednich naborów w tym działaniu.

Zachęcamy do kontaktu, a chętnie pomożemy dobrać odpowiednie dofinansowanie do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Dotacja może być przeznaczona na:
• realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
− wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
− zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),
− koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
− koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
− koszty operacyjne,
− koszty pośrednie (ogólne).

• wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
− nabycie robót i materiałów budowlanych,
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
− zakup usług doradczych,
− koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

• inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
− nabycie robót i materiałów budowlanych,
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

• realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
− nabycie robót i materiałów budowlanych,
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
− zakup usług doradczych.

• transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;
− zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
− zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
− nabycie robót i materiałów budowlanych,
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
− zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji.

• promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;
− zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
− koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

• doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.
− koszty udziału w targach lub imprezach targowokonferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
− koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
− usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
− usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

mob.: +48 607727437         e-mail: ds@dotacje-EU.eu

+48 607727437

ds@dotacje-EU.eu