Pozyskiwaniem dofinansowania, w tym dotacje unijne, zajmujemy się od 2003 r. Dzięki współpracy z nami datacje i inne formy współfinansowania ze środków: Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, a także ze środków krajowych – budżetu państwa oraz budżetów samorządów terytorialnych uzyskali:

 • przedsiębiorcy różnych branż,
 • instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne

Naszym Klientom pomogliśmy pozyskać zewnętrzne środki finansowe m.in. z następujących programów:

 • PHARE,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP),
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
 • Projekty transgraniczne – miękkie i inwestycyjne (Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Słowacja),
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (M RPO),
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20107-2013 (RPO WP),
 • Programy Europejskiej Współpracy terytorialnej 2007-2013 (EWT),
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),
 • Fundusze Norweskie,
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Polsko-Szwajcarski Program Współpracy.

Wielu wnioskodawcom służyliśmy pomocą na późniejszych etapach realizacji, rozliczania i kontroli projektów. Jesteśmy dumni, że wielu z nich podjęło z nami współpracę mając już zaakceptowany wniosek o dofinansowanie lub nawet podpisaną umowę o dofinansowanie.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu wspólnie z Wnioskodawcami – naszymi Klientami – uzyskaliśmy następujące wskaźniki skuteczności:

 • przygotowanych i złożonych ponad 200 wniosków o dofinansowanie,
 • ponad 96% złożonych wniosków o dofinansowanie zostało zaakceptowanych i wskazanych do dofinansowania,
 • 100% nadzorowanych projektów zostało prawidłowo rozliczonych, a refundacja wypłacona,
 • łącznie pozyskaliśmy ponad 300 mln PLN oraz ponad 2,9 mln € zewnętrznych środków finansowych

Członkowie naszego zespołu posiadają także wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie różnorakiej tematyki, w szczególności biznesowych oraz związanych z zagadnieniami pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym dotacji europejskich i przygotowania i realizacji współfinansowanych projektów.

mob.: +48 607727437         e-mail: ds@dotacje-EU.eu

+48 607727437

ds@dotacje-EU.eu